کلا کارهای رضا رفیع را دوست دارم. هم نوشته هاشو هم صحبت هاشو.... سعی می کنم هفته ای سه روز صبح ها صحبت های شیرینشو از شبکه تهران ببینم. اما امروز صحبت های رضا رفیع خیلی شیرین تر بود. نمی دونم چرا شاید هم به این خاطر که هر از گاهی تو صحبتاش تکرار می کرد که اسنادشم موجود است. ما که آخرشم نفهمیدیم که واقعا آقا رضای رفیع اسنادی را در دست داشت یا اینکه بیخود و بیجهت داشت تیکه مینداخت.